Dofinansowania kursów w Krajowym Centrum Operatorów

Niezależnie od wybranego rodzaju kursu można je finasować ze środków własnych bądź skorzystać z możliwości jakie dają nam choćby środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krajowe Centrum Operatorów Machina jest stałym partnerem w realizacji szkoleń dla wielu instytucji państwowych m.in.: Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, a także licznych fundacji i stowarzyszeń

Wybierz formę dofinansowania, aby dowiedzieć się więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – finansowanie przez Urzędy Pracy kształcenia pracowników i pracodawców

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
 • Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

 • wszyscy pracodawcy

Jaka jest wysokość środków, które można uzyskać?

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok.12000 zł)
 • mały przedsiębiorca (osoba, która zatrudnia mniej niż 50 pracowników a roczny obrót i suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro)i średni przedsiębiorca(zatrudnia mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 mln euro)
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro)

Korzyści z KFS:

 • podniesienie kwalifikacji pracowników
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • ograniczenie rotacji pracowników

Wymagania wobec uczestników ubiegających się o dofinansowanie KFS:

 • pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę (na czas nieokreślony bądź określony, w dowolnym wymiarze czasu pracy, umowa musi obejmować okres co najmniej do czasu zakończenia szkolenia)
 • ukończone 18 lat

Środki z KFS można przeznaczyć na:

 • kursy/szkolenia realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym szkoleniem.

Więcej informacji uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o przyznanie środków finansowych na zorganizowanie szkolenia.

Nasza jednostka szkoleniowa posiada wymagany przez w/w instytucje wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, dzięki któremu z naszej  oferty mogą skorzystać również osoby, które nie posiadają własnych środków finansowych na odbycie szkolenia.

Rekonwersja

Rekonwersja jest to ogół przedsięwzięć podejmowanych względem żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej. Celem powyższego jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, przekwalifikowanie zawodowe oraz samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej:

 • żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (w czasie 2 lat przed zwolnieniem)
 • byli żołnierze zawodowi (w czasie 2 lat po zwolnienieu)
 • małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo)

Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni ze służby z powodu:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)

Formy pomocy rekonwersyjnej:

 • doradztwo zawodowe
 • przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu
 • pośrednictwo pracy
 • praktyki zawodowe (dotyczy tylko żołnierzy przed zwolnieniem ze służby)

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

 • doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

Wysokość limitów zwracanych kosztów wynosi za:

Korzystanie z przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego